silk no.2                               Working Process Silk No.2
Studio Kazu
   1986 Ishikawa, Japan.

quick links:   silk   no.1 no.2  no.3 no.4a  no.4b video:silk no1-2 bibliography: