silk no.1                                     Working Process Silk No.1
Studio Kazu
  1986 Ishikawa, Japan

quick links:   silk  no.1   no.2   no.3 no.4A   no.4b  video:silk no.1-2 bibliography: