glass no.4                           Working Process Glass No.4
Studio Kazu
  Jan 10 ~ Apr 10 1997 Ishikawa Japan.

quick links:   glass   no.3  no.4 no.5   no.6    no.7 video:  glass no.4    detail no.4   bibliography: